-
-
-
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) HAKKINDA BİLGİLENDİRME :

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, ‘Veri Sorumlusu’ sıfatıyla Ekspo Faktoring A.Ş., faktoring faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kişisel verileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek veya mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere açıklayabilecek / devredebilecek / sınıflandırabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında  ve diğer mevzuat kapsamında sunulabilecek her türlü ürün ve hizmetlerde  kullanmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek, elektronik veya yazılı ortamda gerçekleştirilecek işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB, TBB, FKB ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır.

Kişisel verilerin aktarılabileceği gerçek kişi ve kuruluşlar; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73/4’te sayılan finansal kuruluşlar, BDDK, SPK, TCMB, MASAK, GİB, KKB,  TBB, FKB gibi kamu tüzel kişileri ve diğer resmi kurumlar ile faktoring faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan, program ortağı kuruluşlar, yurt içi/yurt dışı finans kuruluşları ve diğer üçüncü kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi;  sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

07.10.2016 tarihinden itibaren KVKK’nın 11.maddesi uyarınca ilgili gerçek kişinin Şirketimize başvurarak,

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

d) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

e) Kişisel verilerinin yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

f)  Yukarıda zikredilen (ç) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.

EKSPO FAKTORİNG A.Ş.