-
-
-
 
EKSPO 10.08.2012, 2012/6 Aylık

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 10.08.2012 KARAR SAYISI : 13

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

2012 Ocak-Haziran  dönemine ait  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca  hazırlanan Finansal Tablolarımızın,

a) 30.06.2012 tarihi itibariyle  Ekspo Faktoring A.Ş. ' nin  hazırlanmış olan  Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarının incelendiğini,

b) Şirketin Faaliyet ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğura bilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirket' in  mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde ve dürüstçe yansıttığı hususlarını 

kabul ve beyan ederiz.