-
-
-
 
EKSPO, 2013/9 Aylık

Sorumluluk Beyanı

Finansal Tablo ve Faaliyet Raporlarının Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi: 28.10.2013 Karar Sayısı: 31

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 Sayılı Tebliğinin Üçüncü Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

2013 Ocak-Eylül dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Finansal Tablolarımızın,

  • 1 - 30.09.2013 tarihi itibariyle Ekspo Faktoring A.Ş. ' nin hazırlanmış olan Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarının incelendiğini,

  • 2 - Şirketin Faaliyet ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  • 3 - Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirket' in mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde ve dürüstçe yansıttığı hususlarını

kabul ve beyan ederiz.

Faaliyet Raporu

01/01/2013 -30/09/2013 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

Ek dosyalar: 30 09 2013 Faaliyet Raporu