-
-
-
 
EKSPO, 2015/Yıllık 19.02.2016

Faaliyet Raporu

01/01/2015 -31/12/2015 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

Ek-1 01/01/2015 -31.12.2015

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 19.02.2016

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

2015  Ocak-Aralık  dönemine ait  Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca  hazırlanan Finansal Tablolarımızın,

a) 31.12.2015 tarihi itibariyle  Ekspo Faktoring A.Ş. ' nin  hazırlanmış olan  Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarının incelendiğini,

b) Şirketin Faaliyet ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğura bilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirket' in  mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde ve dürüstçe yansıttığı hususlarını
kabul ve beyan ederiz.