-
-
-
 
EKSPO, 2017-3 Aylık 18.04.2017

Faaliyet Raporu

01/01/2017 -31/03/2017 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.

Ek-1 01/01/2017 -31/03/2017 Faaliyet Raporu

SORUMLULUK BEYANI

Erhan MERAL

GENEL MD.YRD.

EKSPO FAKTORİNG A.Ş.

18.04.2017 12:06:52

Murat TÜMAY

GENEL MÜDÜR

EKSPO FAKTORİNG A.Ş.

18.04.2017 18:22:04

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 18.04.2017
KARAR SAYISI : 9

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİNİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Ekspo Faktoring A.Ş..' nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca , 31 Mart 2017 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun

a) Tarafımızca incelendiğini,

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişiminin ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
kabul ve beyan ederiz