-
-
-
 
EKSPO, 2017 Yıllık 12.02.2018

EKSPO 12.02.2018
Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

EK-1 : Ekspo, 2017 Yıllık

Sorumluluk Beyanı

:

 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

-

Finansal Tablo ve Faaliet Raporu Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

:

12/02/2018

Karar Sayısı

:

5

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümü 9. Maddesi Gereğinde Sorumluluk Beyanı    

Ekspo Faktoring A.Ş..' nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca , 31 Aralık  2017 tarihi itibariyle hazırlanan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun
  
 a) Tarafımızca incelendiğini,
  
 b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar  zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişiminin ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
  
kabul ve beyan ederiz.