-
-
-
 
EKSPO 27.10.2010, 2010/9 Aylık

Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN KARAR TARİHİ: 22.10.2010 KARAR SAYISI : 27

2010 Ocak - Eylül dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No:29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Finansal Tablolarımızın,

a) 30.09.2010 tarihi itibariyle Ekspo Faktoring A.Ş. ' nin hazırlanmış olan Faaliyet raporu ve Finansal Tablolarının incelendiğini,

b) Şirketin Faaliyet ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğura bilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

c) Raporun ilişkin olduğu dönem itibariyle, mali tabloların ve faaliyet raporundaki diğer mali konulardaki bilgilerin, Şirket'in mali durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru bir biçimde ve dürüstçe yansıttığı hususlarını kabul ve beyan ederiz.