-
-
-
 
Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

TEL: 0212 -276 39 59 FAKS: 0212 -276 39 79-80

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

:

Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

:

Hayır

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi

:

-------

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Açıklamalar:

Genel Kurul Toplantı Türü

:

Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi

:

2011

Genel Kurul Tarihi

:

23.02.2012

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular:

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİNİN 23/02/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

EKSPO FAKTORING ANONİM ŞİRKETİ'nin 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 23/02/2012 tarihin de Saat 11:00 'de Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL, adresinde ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürülüğü' nün 22/02/2012 tarih ve 8002 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri gözetiminde yapıldı. Türk Ticaret Kanunu 370.maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir. Hazirun cetvelinin tetkikinden Şirketin toplam 40.000.000.-TL. Sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet payından 39.600.000 adet hissenin asaleten, 400.000 adet hissenin velayeten olmak üzere 40.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat  TÜMAY  tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Divan Başkanlığı'na Murat TÜMAY' ın , Katipliğe Erhan MERAL' ın, Oy Toplama Memurluğuna Ufuk Fatma ALTIN' in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Murakıplar tarafından verilen raporlar okundu ve müzakere  edildi.

4. 2011 yılı bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonunda  bilanço ve kar/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.  

5. Şirket' in 2010 yılı karından  1.000.000,00 TL (BirmilyonTürkLirası)' nin 31.12.2012 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve oranlarda dağıtılmasına oy birliği ile karar verildi.

6. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar vazife görmek üzere Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU, Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK ve Namık Bahri UĞRAŞ 'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. Murakıplar seçimi yapıldı. Bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar vazife görmek üzere Erol AKTANSOY ve Dündar TALAZAN 'ın Şirket murakıpları olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi

8. Her ay Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK' a  net  2.500 TL,  Namık Bahri UĞRAŞ' a net 2.500 TL ödenmesine , Murakıp Erol AKTANSOY' a yılda bir kez net  5.000 TL, Murakıp Dündar TALAZAN' a da yılda bir kez net 5.000 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

9.  Şirket Merkezinin bulunduğu Maide Semra TÜMAY 'a ait  Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere ASF.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blok Kat 2 ve Kat 3 no' lu işyerlerinin 2.000.000 USD' a kadar alışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu ' nun 334 ve 335. Maddeleri kapsamında muamele yapma izni verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Kararı ile şirketin 2012 yılı bağımsız denetimini yapması için seçilen Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ' nin bağımsız denetim firması olarak kabul edilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Ek olarak Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun cetveli bulunmaktadır

23 02 2012  Hazirun Cetveli


23 02 2012 Genel Kurul Toplantı TutanağıYukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.