-
-
-
 
Özel Durum Açıklaması

EKSPO 25.02.2013

Ortaklığın Adresi

:

Ayazağa M.Meydan Sk.B.Dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Maslak-İSTANBUL

Telefon ve Faks No.

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su

:

Tel:(0212) 276 39 59 Faks:(0212) 276 39 79-80

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?

:

Hayır

Özet Bilgi

:

Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

TOPLANTI TUTANAĞI 

Ekspo Faktoring Anonim Şirketi 25.02.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Ekspo Faktoring Anonim Şirketinin 2012 yılına ait genel kurul toplantısı 25.02.2013 tarihinde, saat 11:00 de, şirket merkez adresi olan Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere Asf.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blk. Şişli-İSTANBUL adresinde, İstanbul Ticaret Müdürlüğü'nün 23.02.2013 tarih ve 5164 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ ' ın gözetiminde yapılmıştır.
Türk Ticaret Kanunu 416.maddesine göre yapılan toplantıya hiçbir ortak itiraz etmemiştir Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 50.000.000 toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000 TL olan, asaleten payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Murat TÜMAY tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı başkanlığına Murat TÜMAY' ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2- Şirketin 2012 yılına ait Yönetim kurulu  faaliyet raporu  okundu ve müzakere edildi. 

3- Şirketin 2012 yılına ait Denetçi raporu  okundu ve müzakere edildi.

4- 2012 yılı Bilanço ve kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama   sonucunda,  bilanço ve  kar/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi. 

5- Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda  denetçiler de oybirliğiyle ibra edildi.
 
6- Şirket karından Kanun ve esas sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmından 2.000.000 TL(İkimilyonTL) 31.12.2013 tarihine kadar Yönetim Kurulunun belirleyeceği zamanlarda ve oranlarda  dağıtılmasına oybirliğiyle karar verildi.

7- Yönetim Kurulunca hazırlanan Şirketin Genel Kurulunun Çalışma esas ve Usulleri hakkındaki İç Yönerge genel kurulda okundu ve oy birliği ile kabul edildi.     
    
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine  geçildi. Bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar vazife görmek üzere Murat TÜMAY, Zeynep Şükriye AKÇAKAYALIOĞLU,  Maide Semra TÜMAY, Şerif Orhan ÇOLAK  ve Namık Bahri UĞRAŞ  'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmelerine  oy birliği ile karar verildi. 

9- Her ay Yönetim Kurulu Üyelerinden Şerif Orhan ÇOLAK' a  net  2.500 TL, Namık Bahri UĞRAŞ' a net 2.500 TL ödenmesine  ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Şirket Merkezinin bulunduğu Maide Semra TÜMAY' a ait Ayazağa M.Meydan Sk.B.dere ASF.Mevkii Spring Giz Plaza B.Blok Kat 2 ve Kat 3 no'lu işyerlerinin 2.000.000 usd' a kadar alışının yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

11- Yönetim kurulu üyelerine ait Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 maddesi kapsamında muamele yapma izni verilmesi katılanların oy birliği ile karar verildi.

12- 2013 yılı Bağımsız Denetimi için DTR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine  oy birliği ile karar verildi.

13- Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi

Ek olarak Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge, Genel Kurulda hazır bulunanlar listesi  bulunmaktadır

Dosya Adı: Genel Kurulun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

Dosya Adı: 25.02.2013 Tarihinde Yapılan 2012 Olağan Genel Kurulda Hazır Bulunanlar ...

Dosya Adı: 25.02.2013 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.