-
-
-
 
KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda EKSPO FAKTORİNG A.Ş. olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

EKSPO FAKTORİNG A.Ş.  Müşterileri ve/veya Müşteri’nin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI           

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. Müşterileri ve Müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında yalnızca, vermeyi hedeflediği en iyi hizmet ve ürünü sağlamak amacı ile gerekli olduğunu düşündüğü kişisel verileri, yasal düzenlemelerin imkân verdiği ölçüde işlemekte, saklamakta ve aktarmaktadır. Bu bağlamda kişisel veriler, Şirketimiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızla iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP

EKSPO FAKTORİNG A.Ş. Müşteri’nin ve/veya Müşteri’nin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

EKSPO FAKTORİNG A.Ş.; işlediği kişisel verileri, faktoring hizmet ve ürünlerini sunabilmek amacıyla  hizmet aldığı yurtiçi ve yurtdışındaki üçüncü kişilerle, gizlilik sözleşmesi yapıp yapmama kararı kendisinde olmak üzere hizmet ve/veya danışmanlık aldığı kişi ve kurumlarla, sözleşme imzaladığı iş ortaklarıyla ve ortak çalışmalar yaptığı üçüncü kişilerle paylaşabilmektedir.

EKSPO FAKTORİNG A.Ş.’in müşterileri ile gerçekleştirdiği işlemlere ilişkin kayıt ve belgeleri yasal düzenlemeler kapsamında belirli bir süre ile saklaması söz konusu olup; kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini ya da anonimleştirilmesini istemeniz halinde bu talebiniz EKSPO FAKTORİNG A.Ş. tarafından yasal düzenlemeler ile belirlenen süre sonunda yerine getirilebilecek; ancak bu süre zarfında kişisel verileriniz EKSPO FAKTORİNG A.Ş. tarafından işlenmeyecek ve ulusal ve uluslararası yasa, düzenleme ve sözleşmelerden kaynaklı zorunluluklar haricinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.   

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

7 Ekim 2016 tarihinden itibaren KVKK’nın 11.maddesi uyarınca ilgili gerçek kişinin Ekspo Faktoring A.Ş.’ye başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu kapsamda iletilen talepler EKSPO FAKTORİNG A.Ş. tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.  

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Ekspo Faktoring A.Ş. Maslak Mahallesi Maslak Meydan Sok. No:5/B Spring Giz Plaza Sarıyer İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya ekspofaktoring@hs02.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak yazılı başvurular, tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup  ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

FAALİYET RAPORU